Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden
Download hier het modelformulier ontbinding & herroepingArtikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met V&D.
 3. Dag: een kalenderdag.
 4. Herroepingsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de Overeenkomst.
 5. Partner: de partij met wie V&D een overeenkomst heeft haar producten via V&D ter verkoop aan te bieden;
 6. V&D: de rechtspersoon VD.nl B.V. die via de Website producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst: de tussen de partners van V&D en de Consument via de Website gesloten overeenkomst.
 8. Website/Webshop: de website www.vd.nl of ander subdomeinen van vd.nl.


Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: VD.nl B.V.
Handelt onder de naam: V&D
In deze algemene voorwaarden wordt deze ondernemer aangeduid als ‘V&D’.

Vestigingsadres:
Diemermere 1
1112 TA Diemen
Nederland

Telefoon nummer algemene zaken: +31 (0) 20 225 11 75 (van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur).
E-mail: klantenservice@vd.nl

Kvk-nummer: 67282970
BTW-identificatienummer: NL8569.11.604.B01Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van V&D en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen V&D of haar Partners en de Consument.
 2. V&D behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van deze Voorwaarden zal steeds beschikbaar zijn via de Webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die te vinden is op de Website ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de Consument.


Artikel 4: Het aanbod

 1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod aan de Consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als V&D gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. V&D kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van uw computer.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden V&D niet.


Artikel 5: De overeenkomst

 1. De Consument erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen de Consument en de Partner (de derde partij die het product/ de producten via de Webshop ter verkoop aanbiedt) en dat V&D geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Consument aangeschafte producten van Partners dient de Consument zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Partner. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op V&D en V&D op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.
 3. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt V&D onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 5. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft V&D passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal V&D daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 6. V&D kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien V&D op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren (het herroepingsrecht) gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, dan wel op de dag na de dag dat de consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling bij één Partner meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
 2. Indien de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktermijn aan V&D. Hiervoor kan de Consument gebruik maken van de retourprocedure van de Partner van V&D die de artikelen heeft geleverd. De Consument kan ook op iedere andere wijze binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn laten weten dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping (zie Bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze (bijvoorbeeld per post of e-mail). Vervolgens zal hij de producten – compleet en voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking met aangehecht prijskaartje aan Partner dienen te retourneren, conform de door V&D/haar Partner verstrekte instructies op de Website.
 3. De Consument dient de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 2 bedoelde melding terug te zenden.
 4. Tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Hierbij heeft als uitgangspunt te gelden dat de consument het product slechts dusdanig mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 5. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van lid 5.


Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen van de kosten van terugzending voor rekening van de Partners van V&D.
 2. Indien de Consument de koopprijs voor het product reeds betaald heeft, zal V&D uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping alle van de consument ontvangen betalingen betreffende het product, terugbetalen.
 3. V&D gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de Consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is steeds kosteloos.


Artikel 8: De prijs

 1. De prijzen van de door V&D aangeboden producten betreffen steeds actuele prijzen; de Consument betaalt de prijs die geldt op het moment dat hij een product bestelt.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen luiden in Euro's en zijn inclusief BTW.


Artikel 9: Conformiteit en garantie

 1. Indien een product niet beantwoordt aan de overeenkomst krijgt de Consument het aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten indien van toepassing) terug. De Consument dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via de klantenservice van de Partner. Indien het product nog leverbaar is kan de Consument er met de hulp van deze klantenservice ook voor kiezen een vervangend product te ontvangen zonder dat hiervoor verzendkosten in rekening worden gebracht. In geval van dispuut kan de klantenservice van V&D bemiddelen.
 2. Een door V&D, haar Partner, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van V&D ten opzichte van V&D kan doen gelden op grond van de wet of de Overeenkomst.
 3. V&D staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat V&D in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.


Artikel 10: Levering en uitvoering

 1. V&D zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan V&D kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal V&D zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen de aan de Consument gecommuniceerde tijd te (doen) leveren. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de Overeenkomst, voor het gedeelte dat deze niet kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal V&D in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal V&D uitsluitend gehouden zijn de kosten van het betreffende product van de totale kosten af te trekken dan wel te restitueren.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij V&D, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 11: Betaling

 1. De Consument dient de betalingen aan V&D volgens de in de bestelprocedure op de Webshop gegeven methoden te voldoen.
 2. V&D behoudt zich het recht voor uitsluitend bepaalde typen betaling te accepteren, of een transactie te weigeren, indien adres- of kredietwaardigheidcontroles negatief resultaat hebben opgeleverd.
 3. Eventuele door de Consument na de levering van de producten (nog) verschuldigde bedragen dienen door de Consument te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van het bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan V&D te melden.
 5. In geval van wanbetaling door de Consument (bijvoorbeeld als gevolg van stornering of andere betalingsproblemen) heeft V&D behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke administratiekosten in rekening te brengen.


Artikel 12: Overig

 1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.
 2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen V&D en de Consument worden vastgelegd.
 3. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.


Artikel 13: Geschillen

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.


Artikel 14: Contactgegevens

VD.nl B.V.
Diemermere 1
1112 TA Diemen
Nederland

Telefoon nummer algemene zaken: +31 (0) 20 225 11 75 (van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur).
E-mail: klantenservice@vd.nl

Bijlage I:
Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

VD.nl B.V.
Diemermere 1
1112 TA Diemen

klantenservice@vd.nl

Ik / Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep / herroepen (*):

Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

____________________________________________________________
Naam/namen consument(en):

____________________________________________________________


____________________________________________________________
Adres consument(en)

____________________________________________________________
Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

____________________________________________________________


____________________________________________________________
Datum

____________________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.